اصلاح‌گران، براندازان نیستند

صلح و صلاح و اصلاح و اصلاحات از یک ریشه اند. اصلاح یعنی به صلاح آوردن و جلوگیری از فساد و افساد.

صلح و صلاح و اصلاح و اصلاحات از یک ریشه اند. اصلاح یعنی به صلاح آوردن و جلوگیری از فساد و افساد.