اصول حکمرانی علوی

امام علی (ع) حق مردم و حاکم بر یکدیگر و اصول حکمرانی را می داند و برای خود قاعده دارد.

امام علی (ع) حق مردم و حاکم بر یکدیگر و اصول حکمرانی را می داند و برای خود قاعده دارد.