افاضات معاون محترم و البته بی اطلاع رئیس جمهور

بزرگترین مشکل دولت سیزدهم، حضور فراوان افراد کم اطلاع و غیرمتخصص حتی در سطوح ظاهرا بالای قوه مجریه است. نتیجه این فرایند اظهارنظر های غیرکارشناسی، ناپخته و غالبا خنده دار آنهاست که تنها حسنش انبساط خاطر مردم در فضای مجازی است.

بزرگترین مشکل دولت سیزدهم، حضور فراوان افراد کم اطلاع و غیرمتخصص حتی در سطوح ظاهرا بالای قوه مجریه است. نتیجه این فرایند اظهارنظر های غیرکارشناسی، ناپخته و غالبا خنده دار آنهاست که تنها حسنش انبساط خاطر مردم در فضای مجازی است.