امام حسن(ع) منادی نفی تحمیل در حکمرانی دینی

امام حسن(ع) با وجود آن که جنگ را در قبال حکومت نامشروع معاویه مجاز و بلکه وظیفه دینی خویش می دید و شخصا به همراه جمع اندکی از یارانش مشتاق جهاد و شهادت بود، اما با مشاهده عدم رغبت اکثریت یاران و شهروندان تحت حاکمیت خویش به جنگ، اقدام به نظرخواهی و نوعی رفراندوم در باره جنگ یا صلح کرد.

امام حسن(ع) با وجود آن که جنگ را در قبال حکومت نامشروع معاویه مجاز و بلکه وظیفه دینی خویش می دید و شخصا به همراه جمع اندکی از یارانش مشتاق جهاد و شهادت بود، اما با مشاهده عدم رغبت اکثریت یاران و شهروندان تحت حاکمیت خویش به جنگ، اقدام به نظرخواهی و نوعی رفراندوم در باره جنگ یا صلح کرد.