امید یا خوش‌خیالی؟؛ تزریق امید به جامعه با سینما

این روزها صحبت از لزوم تزریق امید به جامعه از راه‌های مختلف از جمله سینما فراوان به گوش می‌رسد؛

این روزها صحبت از لزوم تزریق امید به جامعه از راه‌های مختلف از جمله سینما فراوان به گوش می‌رسد؛