انتخابات را اشتباه بازی نکنیم

بازی نه به معنای بد، به معنای آنکه اصالت ذاتی ندارد. اصالت دنیا بر رنج است برای آزمون نه بر مدار رفاه و لذت.
حکومت ما که سایه‌ای از حکومت امیرالمومنین هم نیست، جمع جان همه ما هم که گرامی‌تر از او نیست. حکومت او نیز روزی به سلاح حماقت متأثر از فریب نیرنگ‌بازترین سیاست‌مرد (یا دقیقترش سیاست‌نامرد) با فواره خون از فرق تجسم عدالت در محراب مسجد کوفه به پایان رسید، اما منهاج «فاروق» حقیقی هرگز به نیرنگ و کژی نیالود.
امید که این انقلاب به قیام صاحب‌مان متصل شود، اما اگر نشود هم خارج از قاعده نیست. قرار بوده بوته آزمایشی باشد برای جدا کردن سره از ناسره. چه بسیار خالص‌هایی که با باختن جان، عمر جاوید گرفتند و مجوز حضور در مقام «عند ربهم» و چه فراوان ناسره‌ها که خیال کردند زرنگ بوده‌اند و برده‌اند.
هیجان این لحظات اوج تبلیغات، بازی را برای ما آن‌قدر جدی نکند که از هدفی که برای آن می‌جنگیم، غافل شویم. مباد که به شمشیر ما، خواسته دشمن رقم خورد و تیز تیغ ما، بند دل ولی‌مان را پاره کند.
امام خامنه‌ای: رقیب‌هراسی نکنید؛ کشور ضرر می‌کند. (۶ خرداد ۱۴۰۰)

بازی نه به معنای بد، به معنای آنکه اصالت ذاتی ندارد. اصالت دنیا بر رنج است برای آزمون نه بر مدار رفاه و لذت.

حکومت ما که سایه‌ای از حکومت امیرالمومنین هم نیست، جمع جان همه ما هم که گرامی‌تر از او نیست. حکومت او نیز روزی به سلاح حماقت متأثر از فریب نیرنگ‌بازترین سیاست‌مرد (یا دقیقترش سیاست‌نامرد) با فواره خون از فرق تجسم عدالت در محراب مسجد کوفه به پایان رسید، اما منهاج «فاروق» حقیقی هرگز به نیرنگ و کژی نیالود.

امید که این انقلاب به قیام صاحب‌مان متصل شود، اما اگر نشود هم خارج از قاعده نیست. قرار بوده بوته آزمایشی باشد برای جدا کردن سره از ناسره. چه بسیار خالص‌هایی که با باختن جان، عمر جاوید گرفتند و مجوز حضور در مقام «عند ربهم» و چه فراوان ناسره‌ها که خیال کردند زرنگ بوده‌اند و برده‌اند.

هیجان این لحظات اوج تبلیغات، بازی را برای ما آن‌قدر جدی نکند که از هدفی که برای آن می‌جنگیم، غافل شویم. مباد که به شمشیر ما، خواسته دشمن رقم خورد و تیز تیغ ما، بند دل ولی‌مان را پاره کند.

امام خامنه‌ای: رقیب‌هراسی نکنید؛ کشور ضرر می‌کند. (۶ خرداد ۱۴۰۰)