انتخابات و افشاگری های شخصی و جناحی

این که فساد ها افشا شود کار درستی است. این که پرونده فساد ها به قوه قضاییه ارجاع شود حق است و این که قوه قضائیه بینی و بین الله درست و دقیق و بدون ملاحظات جناحی و فشارهای روانی و توصیه ها پرونده ها را رسیدگی کند هم بسیار ضروری است.

این که فساد ها افشا شود کار درستی است. این که پرونده فساد ها به قوه قضاییه ارجاع شود حق است و این که قوه قضائیه بینی و بین الله درست و دقیق و بدون ملاحظات جناحی و فشارهای روانی و توصیه ها پرونده ها را رسیدگی کند هم بسیار ضروری است.