اهمیت تمامیت ارضی و امنیت ملی

بسیاری از جوانان با احساسات پاک در معرض بمباران تبلیغاتی و هنجارشکن قرار می­گیرند که قطعاً باید بسیار زود تر از این از طرف مسئولان مرتبط و به ویژه خانواده ها مورد توجه قرار می­گرفت. بسیاری حرفی برای گفتن دارند اما مگر با اغتشاش می­توان زد. بسیاری می­خواهند صدایشان شنیده شود، اما چرا زودتر مسئولان به فکر این قضیه نمی­ افتند.

بسیاری از جوانان با احساسات پاک در معرض بمباران تبلیغاتی و هنجارشکن قرار می­گیرند که قطعاً باید بسیار زود تر از این از طرف مسئولان مرتبط و به ویژه خانواده ها مورد توجه قرار می­گرفت. بسیاری حرفی برای گفتن دارند اما مگر با اغتشاش می­توان زد. بسیاری می­خواهند صدایشان شنیده شود، اما چرا زودتر مسئولان به فکر این قضیه نمی­ افتند.