اوکراین و تجربه ایران

کسی برای روس ها فرش قرمز پهن نکرده است.

کسی برای روس ها فرش قرمز پهن نکرده است.