اگر روحانیت فرصت‌های گفت وگو با مردم را از دست داده باشد!

روحانیت به تدریج و ناخواسته- همه فرصت های گفت و گو با مخاطب عام را از دست داده و با اغوای تریبون های رسمی دچار ” مخاطب پنداری” شده است.

روحانیت به تدریج و ناخواسته- همه فرصت های گفت و گو با مخاطب عام را از دست داده و با اغوای تریبون های رسمی دچار " مخاطب پنداری" شده است.