ایران آباد یا ایران ویران؟

فردای ایران در گرو روایت واقع گرا وتحلیل دقیق رخدادهای امروز است در بین صاحب نظران علوم اجتماعی اختلاف نظرهایی وجود دارد که کدام عامل زیر در ساختن اینده نقش مهم تری دارد.

فردای ایران در گرو روایت واقع گرا وتحلیل دقیق رخدادهای امروز است در بین صاحب نظران علوم اجتماعی اختلاف نظرهایی وجود دارد که کدام عامل زیر در ساختن اینده نقش مهم تری دارد.