ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

به زبان دیگر جمعیت با سن کمتر از ۳۶ سال ایران حدود ۳۶ میلیون نفر هستند. بر پایه هرم جمعیتی آنطور که در سال ۱۳۹۹ برآورد شده است، در حال حاضر بیشترین تراکم در هرم جمعیتی به سنین ۲۶ تا ۳۶ ساله مربوط می شود.
جمعیت بین ۲۰ تا ۳۶ ساله (متولدین ۱۳۸۱ تا ۱۳۶۵) حدود ۱۷ میلیون نفر است. از این جمعیت حدود ۴.۹۵ میلیون نفر ( تقریبا ۵ میلیون نفر ، حدود ۲۹ درصد) بیکار هستند. طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۹ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. (تازه متولد شده ها تا سن بیست سالگی).
در سالهای۱۳۷۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۴ میلیون و در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون نفر ، و از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون نفر به جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) کشور افزوده شده است. بنابراین طی ۲۶ سال اخیر حدود ۱۸ میلیون نفر جوان از یکی از مدارس آموزش عالی ایران یک مدرک دانشگاهی دریافت کرده اند.
توسعه استفاده از تلفن همراه و موبایل از حدود سال ۱۳۷۵ و استفاده همگانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج از حدود سال ۱۳۸۰ در ایران اتفاق افتاده است.
بیشتر بهره برداران از وسایل ارتباطی جدید و مدرن همین جوانان با سن کمتر از ۴۰ ..

به زبان دیگر جمعیت با سن کمتر از ۳۶ سال ایران حدود ۳۶ میلیون نفر هستند. بر پایه هرم جمعیتی آنطور که در سال ۱۳۹۹ برآورد شده است، در حال حاضر بیشترین تراکم در هرم جمعیتی به سنین ۲۶ تا ۳۶ ساله مربوط می شود.

جمعیت بین ۲۰ تا ۳۶ ساله (متولدین ۱۳۸۱ تا ۱۳۶۵) حدود ۱۷ میلیون نفر است. از این جمعیت حدود ۴.۹۵ میلیون نفر ( تقریبا ۵ میلیون نفر ، حدود ۲۹ درصد) بیکار هستند. طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۹ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. (تازه متولد شده ها تا سن بیست سالگی).

در سالهای۱۳۷۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۴ میلیون و در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون نفر ، و از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون نفر به جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) کشور افزوده شده است. بنابراین طی ۲۶ سال اخیر حدود ۱۸ میلیون نفر جوان از یکی از مدارس آموزش عالی ایران یک مدرک دانشگاهی دریافت کرده اند.

توسعه استفاده از تلفن همراه و موبایل از حدود سال ۱۳۷۵ و استفاده همگانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج از حدود سال ۱۳۸۰ در ایران اتفاق افتاده است.

بیشتر بهره برداران از وسایل ارتباطی جدید و مدرن همین جوانان با سن کمتر از ۴۰ سال هستند (حدود ۴۵ میلیون از کل ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور در ۱۴۰۱، ۵۳ درصد از کل جمعیت). از حدود سال ۱۴۰۰ به بعد بیشتر جمعیت ایران متولدان بعد از انقلاب هستند. جمعیت با سن بین ۲۰ تا ۴۰ سال کشور حدود ۲۶ میلیون نفر و جمعیت ۲۰ تا سی ساله حدود ۱۲ میلیون نفر تخمین زده می شوند.

در خواست ها و باورهای این جمعیت جوان از طریق رسانه هایی متفاوت – و اکثرا در جریان آموزش غیررسمی – با جمعیت با سنین بیش از ۴۰ ساله کشور شکل گرفته و همچنان شکل میگیرد. انتظارات این جمعیت و توقعاتشان و نحوه اقناع آنها نیز طبیعتا متفاوت است.

در طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۱، حدودا ۲۵ میلیون نفر ایرانی دست به مهاجرت داخل سرزمینی زده اند که حدود ۷۰% از آنها از روستا به شهر ها مهاجرت کرده اند. در همین بازه زمانی ، شدیدترین خشکسالی ها در ایران در طی ۵۰ ساله اخیر تجربه شده است. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی و همچنین افت شدید سطح آب زیرزمینی در ایران نیز مربوط به همین بازه زمانی است. نارضایتی های جمعیتی در شهرهایی که مبدا یا مقصد پروژه های انتقال آب هستند در همین محدوده زمانی گزارش شده است. به عبارت دیگر، با جمعیتی جدید در شهر ها و شهرهای جدید مواجه هستیم که حدود ۱۸ میلیون نفر از آنها در همین ۲۶ سال اخیر در شهر ها یا حاشیه آنها مستقر شده اند. حدود ۱۲ میلیون نفر حاشیه نشین در ایران تخمین زده می شود که تقریبا ۱۰ میلیون از آنها مستقیما با مشکلات مربوط به بحران آب مواجهند.

چنانچه چالش های جامعه ایران با تمام تنوع آن شناخته و به رسمیت شناخته نشود، چالشهای آینده پیچیده تر و سخت تر از چالشهای امروز خواهند بود.

۶۵۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.