ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

جمعیت ایران بر اساس سرشماری عمومی در سال ۱۳۶۵ حدود ۴۹ میلیون نفر بود. در سال ۱۳۷۵ به ۶۰ و در ۱۳۸۵ به ۷۰ و سال ۱۳۹۵ به ۷۹ میلیون نفر رسید.

جمعیت ایران بر اساس سرشماری عمومی در سال ۱۳۶۵ حدود ۴۹ میلیون نفر بود. در سال ۱۳۷۵ به ۶۰ و در ۱۳۸۵ به ۷۰ و سال ۱۳۹۵ به ۷۹ میلیون نفر رسید.