ای پیشوای حُسن که مشکل گشا تویی

سال های زیادی است که ابراز عشق و اشتیاق درونی خودم به حضرت رضا (علیه آلاف التحیه والثنا) را با این سروده و احساس قلبی به تصویر می کشم.

سال های زیادی است که ابراز عشق و اشتیاق درونی خودم به حضرت رضا (علیه آلاف التحیه والثنا) را با این سروده و احساس قلبی به تصویر می کشم.