باده نظم‌های نو در جام و کام هویت‌های نو

تاریخ، آوردگاه برآمدن و بدر شدن پی به پی نظم‌های کهنه و نو و بر صحنه درآمدن و از صحنه و پرده بازی بدر شدن بازیگران پیشین و پسین است. نظم‌های نو، طرح‌های نو در تاریخ، تهاجمی درانداخته شده‌اند.

تاریخ، آوردگاه برآمدن و بدر شدن پی به پی نظم‌های کهنه و نو و بر صحنه درآمدن و از صحنه و پرده بازی بدر شدن بازیگران پیشین و پسین است. نظم‌های نو، طرح‌های نو در تاریخ، تهاجمی درانداخته شده‌اند.