بانکداری اسلامی چیست؟

پس از ورودم به دانشگاه در رشته علوم سیاسی، مباحث اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، دانش مورد علاقه من بود. لذا پس از مدت کوتاهی پی به موضوعی بردم که یکی از دانش های بنیادین در تمدن اسلامی، فقه بود.

پس از ورودم به دانشگاه در رشته علوم سیاسی، مباحث اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، دانش مورد علاقه من بود. لذا پس از مدت کوتاهی پی به موضوعی بردم که یکی از دانش های بنیادین در تمدن اسلامی، فقه بود.