باید رئیس آتش‌نشانان متروپل را اخراج می‌کردید!

بعد از دیدن کلیپی کوتاه از ورود آتش نشانان عزبز و فداکار به داخل زیر زمین ساختمان متروپل آبادان به خودم گفتم که اگر من بودم حتما رئیس مجموعه را اخراج می کردم.

بعد از دیدن کلیپی کوتاه از ورود آتش نشانان عزبز و فداکار به داخل زیر زمین ساختمان متروپل آبادان به خودم گفتم که اگر من بودم حتما رئیس مجموعه را اخراج می کردم.