” بایسته های حقوقی و کاربردی آیین دادرسی مدنی”

کاربرد حقوقی و حرفه ای آیین دادرسی مدنی :
آیین دادرسی مدنی در بردارنده اصول و مقررات شکلی نسبت به فرایند رسیدگی‌های قضایی حقوقی و مدنی است و رعایت کامل آن برای اصحاب دعوا و وکلاء و نمایندگان حقوقی و قانونی آنها به مانند مراجع قضایی و محاکم دادگستری الزامی می‌باشد و با وجود ضمانت‌های قانونی مقرر و الزامات قانونی مربوط بدان، ظرفیت حقوقی و قانونی بی مانندی است که در صورت آگاهی کامل نسبت به قواعد حقوقی آن و استفادۀ به هنگام از ترتیبات قانونی مذکور در آن و مستند بودن حقوقی خواسته؛ موجبات طرح دعوای حقوقی مناسب یا دفاع حقوقی مؤثر نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اصحاب دعوای یا وکلای مدافع آنها فراهم خواهد شد و با عدم آگاهی وافی و نبود مهارتهای حقوقی و حرفه‌ای کافی بسیاری از طرفین دعوا و وکلای آنها یا کارآموزان وکالت؛ زمینۀ ساز پیدایی و پویایی زیان‌های حقوقی متعدد به اصحاب دعوا یا موکلین آنان می‌گردد و چه بسا نیز از حیث مسئولیت انتظامی و مدنی وکلای مدافع آنها به جهت عدم رعایت مقررات قانونی و انتظامی مربوطه و ورود خسارات متعدد به موکلین آنها سبب تعقیب قانونی و حرفه‌ای آنان نیز خواهد شد.
یک وکیل مد..

کاربرد حقوقی و حرفه ای آیین دادرسی مدنی :

آیین دادرسی مدنی در بردارنده اصول و مقررات شکلی نسبت به فرایند رسیدگی‌های قضایی حقوقی و مدنی است و رعایت کامل آن برای اصحاب دعوا و وکلاء و نمایندگان حقوقی و قانونی آنها به مانند مراجع قضایی و محاکم دادگستری الزامی می‌باشد و با وجود ضمانت‌های قانونی مقرر و الزامات قانونی مربوط بدان، ظرفیت حقوقی و قانونی بی مانندی است که در صورت آگاهی کامل نسبت به قواعد حقوقی آن و استفادۀ به هنگام از ترتیبات قانونی مذکور در آن و مستند بودن حقوقی خواسته؛ موجبات طرح دعوای حقوقی مناسب یا دفاع حقوقی مؤثر نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اصحاب دعوای یا وکلای مدافع آنها فراهم خواهد شد و با عدم آگاهی وافی و نبود مهارتهای حقوقی و حرفه‌ای کافی بسیاری از طرفین دعوا و وکلای آنها یا کارآموزان وکالت؛ زمینۀ ساز پیدایی و پویایی زیان‌های حقوقی متعدد به اصحاب دعوا یا موکلین آنان می‌گردد و چه بسا نیز از حیث مسئولیت انتظامی و مدنی وکلای مدافع آنها به جهت عدم رعایت مقررات قانونی و انتظامی مربوطه و ورود خسارات متعدد به موکلین آنها سبب تعقیب قانونی و حرفه‌ای آنان نیز خواهد شد.

یک وکیل مدافع آگاه و دانا و حرفه‌ای با تسلط به قواعد آیین دادرسی و الزامات قانونی نسبت به فرایند رسیدگی‌های قضایی و مهارت حرفه‌ای در وکالت و فن دفاع در دعاوی و آیین نگارش حقوقی در دادرسی از حیث دفاع حقوقی و حرفه‌ای اولیه نسبت به دعوای مطروحه به طرفیت موکل خود، بدون نیاز در ورود به ماهیت دعوای مذکور با طرح به موقع ایرادات قانونی و شکلی قابل طرح؛ موجبات رد دعوای خواهان را به نفع موکل خویش در راستای انجام وظایف حرفه‌ای وکالت فراهم خواهد آورد و یک وکیل مدافع غیر حرفه‌ای یا بدون تجربه حقوقی لازم و یا کارآموز وکالتِ کم تجربه و فاقد مهارتهای حقوقی و حرفه‌ای کافی نیز بدون توجه به ظرفیت‌های قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و ساز و کارهای حقوقی و عملی قابل استناد در فرایند دادرسی‌های مدنی، با طرح دعاوی حقوقی شتابزده و غیر حرفه‌ای و ورود نا بهنگام در ماهیت دعوا و تخدیش عملی فرایند دفاع حقوقی خود نسبت به دعوای مطروحه، موجبات شکست حقوقی زودهنگام موکل خود و گسست عینی دفاع خویش را نسبت به موکل خود سبب می‌گردد!

اهمیت و ضرورت و کاربرد کتاب بایسته های حقوقی و کاربردی آیین دادرسی مدنی :

همین مهم و ضرورت آگاهی نسبت به قواعد آیین دادرسی مدنی و مهارتهای حقوقی و حرفه‌ای وکلای مدافع آن در طرح درست دعاوی حقوقی و دفاع حقوقی مؤثر نسبت به دعاوی مطروحه؛ لزوم آموزش دانشجویان رشته حقوق و دانش آموختگان حقوقی و کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری را برای افزایش توانمندهای حقوقی و مهارت افزایی های عملی و کاربردی و حرفه‌ای آنها مورد تاکید قرار داده و بر ضرورت نگارش و انتشار کتاب حقوقی حاضر مورد تاکید قرار می‌دهد.

افزون بر آن، با توجه به آنکه بیشتر آثار حقوقی منتشره در جامعه حقوقی کشور نوعاً، کتاب‌های دارای جنبه نظری و غیر کاربردی از حیث حقوقی بوده و یا مبتنی بر تک نگاری‌های موردی نویسندگان آنها و همکاران دانشگاهی یا حرفه‌ای نگارنده می‌باشد در عمل، بعنوان یک اثر حقوقی و کاربردی جامع در جامعه حقوقی کشور، کمتر در دسترس دانش آموختگان و دانش پژوهان حقوقی و وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت به مانند سایر دانشجویان حقوقی می‌باشد و کتاب‌های حقوقی اساتید محترم دانشگاهی معمولاً از تجارب حرفه‌ای وکلای دادگستری نسبت به فرایند دادرسی‌های قضایی و مهارت های حرفه‌ای در فن دفاع و وکالت و آیین نگارش حقوقی در دادرسی و آموزش و به اشتراک گذاردن آنها برای جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور برخوردار نبوده و همراه با خلاء فراوان ناشی از وجود و انتشار یک اثر جامع حقوقی و کاربردی گام به گام برای آموزش حقوقی و کاربردی آنان و توانمندسازی حقوقی و حرفه‌ای آن‌ها می‌باشد. همین ضرورت حقوقی و دانشگاهی و حرفه‌ای؛ نخستین هدف از نگارش این اثر سه جلدی حقوقی و دانشگاهی را در دستور کار نگارنده در راستای فعالیت های آموزشی، حقوقی، دانشگاهی و حرفه ای قرار داده است.

علاوه بر آن، ضرورت آموزش حقوقی مؤثر به دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دروس"آیین دادرسی مدنی۳-۱" ،" آیین دادرسی مدنی"،" اجرای احکام مدنی" و" کارآموزی قضایی" بعنوان یک" منبع آموزشی، دانشگاهی، حقوقی و کاربردی"، بنا به مورد از یکسو و لزوم آموزش حقوقی و عملی و گام به گام فرایند حقوقیِ دادرسی مدنی به دانش آموختگان حقوقی برای ورود به آزمون‌های حرفه‌ای وکالت و قضاوت و هدایت حقوقی مناسب آنها در آتیه در فعالیت‌های حرفه‌ای آتی در وکالت و قضاوت از سوی دیگر، همراه با ضرورتِ آموزش حقوقی و کاربردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت نسبت به بایسته‌های حقوقی و عملی آیین دادرسی مدنی و نیز ثبت و باز نشرِ تجارب آموزشی و حقوقی نگارنده و همکاران محترم دانشگاهی و حرفه‌ای در طی بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ای در وکالت و نیز تجارب ناشی از آموزش دروس حقوقی در دانشگاه و مراکز آموزشی و حقوقی و حرفه‌ای مربوطه، اهداف دیگر وی و موسسه حقوقی و بین المللی مزبور را در جهت نگارش این اثر حقوقی و کاربردی سه جلدی آیین دادرسی مدنی در راستای رسالت آموزشی، حقوقی و حرفه‌ای آنها در" فرهنگ سازی حقوق شهروندی و وکالت در ایران"، مورد تاکید قرار داده است.

محتوا و محورهای حقوقی و کاربردی مطروحه در کتاب :

جلد نخست کتاب سه جلدی بایسته‌های حقوقی و کاربردی آیین دادرسی مدنی در دو بخش جداگانه و فصل‌های متعدد آن تنظیم و به رشته نگارش در آمده است. بخش نخست آن به دعاوی و انواع آن می‌پردازد و شامل دو فصل و گفتارهای حقوقی مربوط بدان است. مطالعه حقوقی دعوا در لغت و اصلاح و در عرف، ماهیت و شرایط لازم برای اقامه دعوا و جهات حقوقی گوناگون، شرایط تحقق اعتبار قضیه محکوم بها و ضرورت‌های حقوقی آن و استثنائات مترتب بر قاعده مزبور، همراه با بررسی سایر شرایط قانونی طرح دعوا، مطالعه مفاهیم و ارکان مرتبط با آن، طرفین دعوا، مطالعه موضوع آن و وضعیت‌های حقوقی دعوا و خواسته و نتایج ناشی از طرح آن از حیث حقوقی در دو فصل بخش آغازین کتاب را تشکیل می‌دهد.

دادخواست و شرایط قانونی آن، ترتیب حقوقی و قانونی نگارش و ثبت دادخواست، عناصر/ ارکان اصلی دادخواست، الزامات قانونی مربوط به نگارش و ثبت دادخواست در فرایند دادرسی مدنی و الکترونیکی، تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت، وضعیت‌های حقوقی تعیین بهای خواسته و اعتراض نسبت بدان، هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن، ضرورت تعیین عناصر اصلی دعوا، تغییر اصحاب دعوا، تغییر خواسته یا موضوع دعوا، تغییر سبب دعوا و افزودن بر اسباب آن، ثبت الکترونیکی دادخواست و وضعیت‌های حقوقی آن در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و کارتابل الکترونیکی وکلاء (خودکاربری وکلاء) و وضعیت‌های حقوقی دادخواست خواهان و اقدام دادگاه نسبت بدان، موارد توقیف دادخواست، فرایند ابلاغ در دادرسی‌های مدنی و الکترونیکی در فصل نخست بخش دوم کتاب مورد مطالعه قرار گرفته و فصل دوم آن نیز به دادگاه ذیصلاح برای رسیدگی به دادخواست، صلاحیت و انواع آن، ضمانت اجرای قواعد صلاحیت، صلاحیت دادگاهها در دادرسی مدنی و صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی دادگاهها و وضعیت‌های حقوقی گوناگون مربوط بدانها خواهد پرداخت و فصل سوم آن هم به اختلاف در صلاحیت و حل آن تعارض در صلاحیت دادگاهها در حوزه قضایی یک استان و خارج از آن و صلاحیت‌های قانونی دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و وضعیت حقوقی هر یک از آنها در این باره اختصاص دارد.

در جلد دوم مجموعه حقوقی و کاربردی حاضر؛ حق دفاع در رسیدگی‌های قضایی و وکالت در دعاوی در فرایند دادرسی مدنی، وکالت و وضعیت‌های حقوقی آن، بایسته‌های وکالت و دفاع در دعاوی مدنی، شاخصه‌ها و ویژگی‌های حقوقی، عرفی، حرفه‌ای و رویه‌ای وکلای دادگستری در دعاوی مدنی، اصول اساسی و مهارت‌های حرفه‌ای بنیادین وکیل در دفاع حقوقی، مهارت‌های حقوقی وکلای دادگستری در دفاع، زمینه‌ها و ضرورت‌های دفاع حقوقی و وکالت در دعاوی مدنی، پذیرش وکالت اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع آن، وکالت وکلای دادگستری در فرایندهای قضایی و ترتیب حقوقی و حرفه‌ای تنظیم و ثبت قرارداد الکترونیک وکالت در سامانه عدل ایران، جهات الزامی بودن ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، استثنائات بر الزام به ثبت قرارداد الکترونیک وکالت، ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری در قرارداد الکترونیک وکالت، خدمات سامانه خودکاربری وکلای دادگستری در ثبت قرارداد الکترونیک وکالت و ابطال تمبر مالیاتی وکلا و خدمات قضایی مربوطه، ترتیب استناد به قرارداد الکترونیک وکالت در دعاوی و اعلام وکالت الکترونیکی در آنها، ابطال بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره عدم پذیرش تمبر مالیاتی کاغذی وکالتنامه وکلای دادگستری، ابطال بخشنامه رییس دادگستری شهریار درباره الزام به ارائه قرارداد خصوصی وکالت در دیوان عدالت اداری و بایسته‌های حقوقی و کاربردی مربوط به وکالت الکترونیک در فرایند دادرسی‌های قضایی مدنی و طرح دعاوی حقوقی و دفاع الکترونیکی نسبت بدان از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و وکلای مدافع آنها و هر آنچه که دانشجویان رشته حقوق و دانش آموختگان حقوقی، کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری در دعاوی مدنی و دفاع نسبت به آنها و فرایندهای حقوقی و قضایی الکترونیکی مربوط به آنها از حیث حقوقی و کاربردی باید بدانند و در فعالیت‌های حرفه‌ای خویش در مقام دفاع از حقوق موکلین خود، آگاه باشند در فصول و گفتارهای مربوطه آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و همراه با ارائه نمونه‌های حقوقی و کاربردی و متون حقوقی و آموزش مستمر و مورد به مورد آیین نگارش حقوقی عملی مربوط به آن‌ها می‌باشد.

جلد سوم کتاب نیز به فرایند رسیدگی قضایی در دعاوی حقوقی، انواع دادرسی و جهات قانونی دادرسی فوری و وضعیت صلاحیت قانونی نسبت بدان، انواع دادرسی فوری، جهات قانونی رفع اثر از دستور موقت، اقدامات قانونی دادگاه در دادرسی مدنی، جلسه دادرسی(رسیدگی) و وضعیت‌های حقوقی آن، دادرسی عادلانه، انواع جلسات رسیدگی در دادرسی‌های قضایی(جلسه رسیدگی عادی/ اصلی، جلسه رسیدگی خارج از نوبت، جلسه فوق العاده، جلسه اداری و جلسه/ وقت نظارت یا احتیاطی)، ترتیب تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه و تکالیف قانونی دادگاه در جلسه رسیدگی، وضعیت‌های حقوقی جلسه اول رسیدگی، نکته‌ها و بایدهای حقوقی و کاربردی جلسه اول دادرسی و آثار مترتب بر آن از حیث اعتراض به خواسته و بهای آن، تغییر و یا افزایش خواسته، تأمین از اتباع بیگانه، همراه داشتن اصول اسناد و مدارک دعوی، لزوم طرح ایرادات در اولین جلسه دادرسی، مگر آنکه بعداً، حادث شده باشند، تقدیم دادخواست تقابل تا اولین جلسه دادرسی، اظهار تردید و یا انکار و ادعای جعلیت باید در اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید، مگر آنکه، بعداً سبب آن حادث شده باشد، مورد مطالعه می‌گیرد.

علاوه بر آن، نحوه رسیدگی و صدور حکم، تفاوت حکم و قرار، انواع قرارها ( قرار اِعدادی/ مقدماتی، قرار نهایی/ قاطع، قرارهای شبه قاطع، قرارهای موقت/ قرارهای توقیفی، قرار اجباری/ الزام کننده یا تهدیدی، قرارهای قبولی) و آثار قرارهای اعدادی، انواع حکم (حکم حضوری و غیر حضوری/ غیابی، حکم غیر قطعی، قطعی و قطعیت یافته، حکم نهایی و غیر نهایی، حکم اعلانی و اعلامی، حکم کشفی و حکم تأسیسی، حکم ترافعی و حسبی، حکم حقوقی و کیفری، حکم لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء و حکم اصلاحی/ تصحیحی) و معیارها و تفاوت بین آنها، همراه با آثار حکم دادگاه از حیث اثر اثباتی حکم، قاعده فراغ دادرس، اعتبار امر قضاوت شده، قابلیت شکایت/ اعتراض نسبت به آراء، غیر قابل ابطال بودن آنها، لازم الاجرا بودن آراء قطعی یا قطعیت یافته، وضعیت انتقالی حکم و نیز سایر تصمیمات دادگاه ( تصمیمات حسبی، دستورهای اداری، گزارش اصلاحی و سایر اعمال دادگاهها و سایر اعمال دادگاهها، تصمیمات قضایی ساده)؛ از دیگر محورهای حقوقی در دستور مطالعه در جلد سوم کتاب می‌باشد.

اعتراض به حکم دادگاه و شکایت به طرق عادی (واخواهی و تجدیدنظرخواهی)، و طرق فوق العاده شکایت از آرا (فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث)، شرایط قانونی هر یک از آنها، آراء و قرارهای قابل فرجام، ترتیب قانونی صدور آنها، وضعیت حقوقی اعاده دادرسی و ترتیب قانونی انجام آنها، مواعد قانونی مربوط بدانها، آئین قانونی در فرایند طرح و ثبت و رسیدگی به فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، جهات قانونی نقض و ترتیب رسیدگی نسبت بدانها، آثار قانونی و حقوقی مرتبط بر فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و تفاوت اعتراض ثالث مدنی و اجرایی و بایسته‌های حقوقی و کاربردی آنها، از زمرۀ دیگر موضوعات مورد مطالعه در جلد سوم این کتاب می‌باشد.

مطالعه وضعیت حقوقی اجرای حکم مدنی، قانون حاکم نسبت به اجرای احکام مدنی، ترتیبات قانونی اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و ابلاغ الکترونیکی آن، ترتیبات قانونی توقیف اموال محکوم‌علیه، هزینه‌های اجرایی و اعسار از آن، اعسار محکوم علیه، انواع اعسار و دعاوی مربوط و مفروض نسبت بدان ( اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، اعسار از تأدیه دیون، اعسار از تأدیه یکجای محکوم به، اعسار و تعدیل اقساط محکوم به) و بایسته‌های حقوقی و کاربردی آنها و آیین نگارش حقوقی مربوط به آن، ساز وکارهای حقوقی دفاع خوانده نسبت به دعوای اعسار محکوم علیه، مسئولیت قانونی و کیفری طرح اعسار خلاف واقع نسبت به خواهان آن و شهود وی، آثار حقوقی ناشی از طرح اعسار خلاف واقع، ترتیب حقوقی اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و وضعیت‌های حقوقی آن و موانع و محدودیت‌های حقوقی و قانونی مربوطه، شناسایی اموال و دارایی‌های محکوم علیه، حبس و بازداشت محکوم علیه، اقدامات حقوقی توامان با درخواست حبس محکوم علیه از حیث ممنوع الخروجی محکوم علیه، تمدید ممنوع الخروجی وی و ثبت درخواست جلب محکوم علیه در سامانه جامع فهرست محکومان متواری(سامانه جلب هوشمند محکومان متواری/ سمب )؛ بخش پایانی جلد سوم مجموعه حقوقی و کاربردی حاضر را در بخش‌ها و فصول مطروحه در آن تشکیل می‌دهد.

رویکرد حقوقی اصلی نگارنده کتاب :

بر این اساس، رویکرد حقوقی اصلی در نگارش کتاب و جلدهای گوناگون آن با دیدگاهی حقوقی و کاربردی به آیین دادرسی مدنی و بایسته‌های حقوقی و کاربردی آن از مرحله شروع دادرسی مدنی و الکترونیکی در نظام حقوقی و قضایی کنونی ایران تا اجرای احکام مدنی آن با جدیدترین و به روز ترین رویدادهای حقوقی و قانونی مربوطه، بر اساس تجارب حرفه‌ای نگارنده بعنوان یک وکیل دادگستری و همراه با مطالعات حقوقی نظری مربوطه در مقام یک معلم حقوق در دانشگاه و تبیین توامان آن با مطالعات میان رشته‌ای نسبت به حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در فرایندهای رسیدگی‌های قضایی در دعاوی مدنی از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر و مطالعه تطبیقی اجمالی نظام حقوقی و قضایی ایران با نظام حقوق بین الملل بشر نسبت بدان بوده است.

علاوه بر این، ارائه مستمر نمونه‌های حقوقی و کاربردی مبتنی بر تجارب حرفه‌ای نگارنده و همکاران محترم حرفه‌ای و دانشگاهی وی، ارائه متون حقوقی ضروری و آموزش گام به گام عملی و کاربردی آیین نگارش حقوقی در فرایند دادرسی‌های مدنی و اجرای احکام آن نسبت به موضوعات حقوقی مطروحه در کتاب، مستند سازی محورهای حقوقی در دستور مطالعه و پژوهش‌های تکمیلی مربوط بدانها در پی نوشت های کتاب و به روز بودنِ متون حقوقی مطالعه شده در کتاب بر اساس آخرین بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به دادرسی الکترونیکی، همراه با آموزش گام به گام حقوقی و کاربردی نحوۀ ثبت دادخواست و طرح دعاوی حقوقی و دفاع نسبت به آنها، آموزش اصول حقوقی و شیوه‌های حرفه‌ای دفاع در دادرسی مدنی و نیز ترتیب حقوقی و حرفه‌ای تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت و بایسته‌های حقوقی و کاربردی آن؛ از دیگر ویژگی‌های این اثر حقوقی و حرفه‌ای سه جلدی می‌باشد که موجبات آموزش مستمر و مؤثر حقوقی و کاربردی و عملیِ دادرسی مدنی و فرایندهای حقوقی و قانونی و حرفه‌ای آنرا برای خوانندگان محترم، دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق، کارآموزان محترم وکالت و وکلای محترم دادگستری و سایر حقوقدانان محترم و شهروندان گرامی نسبت بدان، بنا به مورد فراهم خواهد آورد و اثری حقوقی متفاوت و متمایزی نسبت به دادرسی مدنی در جامعه حقوقی و حرفه‌ای وکالت و قضاوت ارائه خواهد کرد که امید است در راستای"آموزش و فرهنگ سازی حقوق شهروندی و وکالت در ایران" ،" طرح ملی و بین المللی گام به گام با فرهنگ وکالت در ایران" و"دانشنامه حقوقی و حرفه‌ای فرهنگ"، همراه با راه اندازی و تأسیس و هدایت کانال تلگرامی" گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران" بعنوان یکی از طرح‌های حقوقی و حرفه‌ای نگارنده از سالهای گذشته مؤثر واقع گردد.

جامعه هدف کتاب :

اثر کنونی بعنوان یک منبع حقوقی، حرفه‌ای و دانشگاهی در رسیدگی‌های قضایی در دعاوی مدنی با رویکردی کاربردی و عملی نسبت به آیین دادرسی مدنی بوده که قابل استفاده دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و قضاوت، داوطلبان آزمون‌های حرفه‌ای در رشته حقوق و سایر دانش پژوهان و علاقمندان به حقوق و آیین دادرسی مدنی و بهره مندی از شیوه‌های حقوقی و کاربردی در فرایند رسیدگی‌های مدنی در دادگاههای عمومی حقوقی و مراجع شبه قضایی مربوطه می‌باشد و با مطالعه جلدهای بعدی آن، مجموعه حقوقی و کاربردی به نسبت کاملی بر اساس تجارب آموزشی و دانشگاهی و حرفه‌ای نگارنده در مقام یک معلم دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری که" درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن؛ از آن وی و سایر معلمان محترم دانشگاهی نسبت به دانش پژوهان حقوقی و حرفه‌ای است " برای خوانندگان گرامی پیش روی آنها خواهد بود که امید است موجبات افزایش دانش حقوقی و حرفه‌ای آنان را فراهم آورد و سبب توسعۀ دانش حقوقی در جامعه حرفه‌ای وکالت و قضاوت و دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی گردد :

" به قد و چهرۀ هر آنکس که شاه خوبان شد جهان بگیرد، اگر دادگستری داند…" (حافظ)

کتابهای حقوقی و حرفه ای در دستور انتشار نگارنده :

پس از انتشار کتاب سه جلدی مزبور؛ چاپ کتاب‌های" آیین نگارش حقوقی در دعاوی حقوقی و کیفری"،" آیین نگارش حقوقی در دعاوی خانوادگی"،" نمونه لوایح حقوقی دفاعیه در دعاوی حقوقی و کیفری"،" نمونه متون حقوقی و قضایی کاربردی در دادرسی‌های مدنی و کیفری"،" بایسته‌های حقوقی و کاربردی نگارش قراردادها "،" فن دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری"،" حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر"،" حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو نظام حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوق کیفری ایران"،" آموزش حقوقی و کاربردی مهارت‌های حرفه‌ای وکالت و دفاع در فرایند دادرسی‌های مدنی و کیفری"،" دانشنامه حقوقی و حرفه‌ای فرهنگ" و…، از زمرۀ برنامه‌های در دستور اقدام واحد مطالعات حقوقی و پژوهش‌های حرفه‌ای وکالت در موسسه حقوقی و بین المللی زمانی بعنوان دیگر آثار حقوقی نگارنده، همراه با تجدید آثار حقوقی پیشین وی و آن موسسه می‌باشد که امید است به زودی به جامعه حقوقی و حرفه‌ای کشور با احترام تقدیم گردد.

امید است ؛" با نگاه بارانی به وکالت" چون باران ؛" بانیِ به مهربانی و آموزش و ترویجِ دفاع از حقیقت و عدالت" بوده و موجباتِ" راستی و درستی و مهر و دوستی در هستی و جهان عدالت را با نیکی و نکویی" به فرموده فردوسی فراهم آوریم :

" جهان است شادان به پندار نیک، ز پندار نیک است گفتار نیک، چو پندار و گفتار نیک شد، نیاید ز تو غیر کردار نیک…"

مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.