بحران سم‌پاشی‌های بیهوده شهرها و معظلات اخیر تهران!

هجوم حیوانات موذی و افزایش سرطان در تهران، مواردی که بارها در هشدار های خود از شهرداری تهران در دوران کرونا خواستم تا شهر را بیهوده سم پاشی نکنند!

هجوم حیوانات موذی و افزایش سرطان در تهران، مواردی که بارها در هشدار های خود از شهرداری تهران در دوران کرونا خواستم تا شهر را بیهوده سم پاشی نکنند!