بخاطر سیسمونی نوه رئیس مجلس، صیانت را تصویب کنید!

ای مستاجران خانه ملت، آی نمایندگان عزیز؛ آنقدر در تصویب و اجرای قانون صیانت دست دست کردید که رئیس الوکلا را دستی دستی پرت کردید در فضای بی‌صاحاب و آلوده مجازی!

ای مستاجران خانه ملت، آی نمایندگان عزیز؛ آنقدر در تصویب و اجرای قانون صیانت دست دست کردید که رئیس الوکلا را دستی دستی پرت کردید در فضای بی‌صاحاب و آلوده مجازی!