برای سلامتی استاد هادی خانیکی

یادداشتی برای سلامتی دکتر هادی خانیکی، استاد سرشناس رشته‌ ارتباطات که به تازگی و به دلیل سرطان بستری شده است.

یادداشتی برای سلامتی دکتر هادی خانیکی، استاد سرشناس رشته‌ ارتباطات که به تازگی و به دلیل سرطان بستری شده است.