برای “معروف”شدن خیلی زود است!

در بین همه گزینه های موجود و خارجی نام یک ایرانی هم دیده شد که حسابی در روزهای گذشته رسانه ها را مشغول خودش کرده است.یک نفر که می گفتند تیم ملی روی کاکلش می چرخد،اگر نباشد چنین می شود و چنان و…حتی در روزهای آخر حضورش در تیم ملی شایعه کردند که با فلانی و فلانی باند هستند و روی اسم هر کسی که بخواهند خط قرمز می کشند.ادعایی مضحک که هرگز نه اثبات شد و نه خیلی ها آن را باور کردند.
عبور کنیم از آن شرایط؛داریم درباره سعید معروف حرف می زنیم.کاپیتان سابق تیم ملی والیبال.یک مستعد و یک نابغه در زمان خودش؛بدون تعارف.کسی که حالا شاید در همین روزهای پیش رو وقتی از خواب بیدار می شویم در خبرها بخوانیم که شده سرمربی تیم ملی والیبال!
البته خبر رسیده او جزو گزینه ها نبوده!نه اینکه نبوده باشد اما می گویند وقتی به معروف پیشنهاد کرده اند که بیاید و دوباره برای تیم ملی بازی کند خیلی راحت گفته:«وقتی بر می گردم که سرمربی ایران باشم.» می گویند از همان جا هم داورزنی به فکر فرو رفته و احتمالا پیش خودش گفته:«چرا که نه! رویش فکر می کنم.»ظاهرا این فکر کردن اینقدر عمیق بوده که خروجی اش دارد می شود سپردن هدایت تیم م..

در بین همه گزینه های موجود و خارجی نام یک ایرانی هم دیده شد که حسابی در روزهای گذشته رسانه ها را مشغول خودش کرده است.یک نفر که می گفتند تیم ملی روی کاکلش می چرخد،اگر نباشد چنین می شود و چنان و…حتی در روزهای آخر حضورش در تیم ملی شایعه کردند که با فلانی و فلانی باند هستند و روی اسم هر کسی که بخواهند خط قرمز می کشند.ادعایی مضحک که هرگز نه اثبات شد و نه خیلی ها آن را باور کردند.
عبور کنیم از آن شرایط؛داریم درباره سعید معروف حرف می زنیم.کاپیتان سابق تیم ملی والیبال.یک مستعد و یک نابغه در زمان خودش؛بدون تعارف.کسی که حالا شاید در همین روزهای پیش رو وقتی از خواب بیدار می شویم در خبرها بخوانیم که شده سرمربی تیم ملی والیبال!

البته خبر رسیده او جزو گزینه ها نبوده!نه اینکه نبوده باشد اما می گویند وقتی به معروف پیشنهاد کرده اند که بیاید و دوباره برای تیم ملی بازی کند خیلی راحت گفته:«وقتی بر می گردم که سرمربی ایران باشم.» می گویند از همان جا هم داورزنی به فکر فرو رفته و احتمالا پیش خودش گفته:«چرا که نه! رویش فکر می کنم.»ظاهرا این فکر کردن اینقدر عمیق بوده که خروجی اش دارد می شود سپردن هدایت تیم ملی ایران به سعید معروف.

سعید هم معروف است،هم مشهور،هم والیبال را به خوبی می شناسد و هم سال ها برای تیم ملی ایران بازی کرده و تجربه دارد اما همه این تجربه ها فقط برای زمانی بوده که بازیکن بوده و حالا که یکی از گزینه ها شده یا خودش،خودش را گزینه کرده قصه فرق می کند.او بی تجربه است در این عرصه!حتی اگر رفقای نزدیکش بگویند:«مگر تنها می خواهد بیاید؟یکی دو مربی با تجربه کنارش خواهند بود.»انگار که تیم ملی جای کسب تجربه است.هر چقدر عطایی و دوستان تجربه ای که داشتند را انتقال دادند و والیبال نفع‌اش را برد،سعید معروف هم از پس آن بر می آید.تازه عطایی سال ها مربی و سرمربی در تیم های مختلف بوده و به قول معروف با تجربه ای بود برای خودش.

سعید معروف همین دو خط را فقط بخواند؛شما "معروف" هستی قبول،دیسیپلین داری قبول،این را در خودت می بینی که می توانی در تیم ملی موفق شوی قبول،می خواهی انقلاب در والیبال به راه بیاندازی؛نه!این قبول نیست.انقلاب کردن به همین راحتی ها که نیست.غیر از اراده و ابزار،آن تجربه لعنتی را می خواهد.تجربه ای که از پایه شروع شده باشد و به عرش در دوران مربیگری برسد.نمی دانم این پیشنهاد دادن خودت به فدراسیون واقعی است یا نه؛اما حتی اگر فدراسیون به شما پیشنهاد داده بود هم نباید حتی به آن فکر می کردی چه برسد به قبول کردنش! زود است آقا سعید،زود است.فضا برای "معروف" شدن در عرصه مربیگری باز باز است که آن هم زمان می خواهد.شما "معروف "هستی!؛سعی کن محبوب هم بمانی و خرابش نکنی.

۲۵۸ ۲۵۸