بررسی نقش کاربردی نرم افزار تعمیر و نگهداری در واحدهای تولیدی

به طور معمول هر کارگاه صنعتی، کارخانه و یا واحد تولیدی از مجموعه ای از تجهیزات تشکیل شده است. این تجهیزات بخش حیاتی و قلب واحد تولیدی در نظر گرفته می شوند. قیمت بالای این تجهیزات سبب شده است تا واحدهای تولیدی به طور مستمر اقدام به بررسی سلامت آنها نمایند. در واقع فعالیت در کارخانه های تولیدی بدون عملکرد صحیح و بدون نقص تجهیزات امری محال می باشد. عموما ما شاهد کاربرد انواع دستگاه های تخصصی در کارخانه های متفاوت می باشیم. معمولا وظیفه نظارت و نگهداری از این تجهیزات به عهده واحد تعمیرات می باشد.

واحد تعمیرات نیز برای کسب نتایج قابل قبول در بحث نگهداری از تجهیزات صنعتی به انواع نرم افزار تعمیر و نگهداری وابسته می باشد. استفاده از این نرم افزارها در واحدهای صنعتی سبب می شود تا تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی با برنامه مدونی صورت پذیرد. این امر می تواند در زمان طولانی از بروز خسارات سنگین در واحد تولیدی نیز جلوگیری نماید. در ادامه به بررسی نقش کاربردی نرم افزار تعمیر و نگهداری در واحد های تولیدی، کارخانه ها و کارگاه ها خواهیم پرداخت.

نرم افزار تعمیر و نگهداری
نرم افزار تعمیر و نگهداری

تعیین اهداف کلی در بحث تعمیرات و نگهداری از تجهیزات صنعتی

همانگونه که در متن نیز به آن اشاره نمودیم هر واحد تولیدی به کمک تجهیزات صنعتی کاربردی قادر به فعالیت می باشد. در این بین بحث تعمیر و نگهداری از این تجهیزات نیز در واحدهای صنفی بسیار مهم و حیاتی می باشد. تعمیر و نگهداری از تجهیزات صنعتی کارخانه به منظور کاهش هزینه در بحث خرابی هایی می باشد که می تواند بر عملکرد کلی تاثیر بگذارد. همچنین در این شرایط از تحمل بار مالی سنگین بر واحدهای تولیدی نیز اجتناب می شود.

البته هنوز هم اهمیت بحث تعمیر و نگهداری از تجهیزات در واحدهای تولیدی برای همگان مبرهن نشده است. در نتیجه هنوز هم برخی به این امر به عنوان اتلاف وقت و ساعات کاری می نگرند. این امر سبب می شود تا با بروز خرابی در دستگاه ها عملکرد کلی خط تولید تحت تاثیر قرار بگیرد. در نهایت هزینه های بالایی بر کارخانه تحمیل گردد. در این شرایط از کار افتادن خط تولید شاید مهمترین خسارت وارده بر کارخانه ها باشد. این امر خود نشان دهنده اهمیت کاربرد نرم افزار تعمیر و نگهداری در کارخانه برای ادوات مورد استفاده در خط تولید می باشد.

نرم افزار تعمیر و نگهداری
نرم افزار تعمیر و نگهداری

برآورد هزینه های جاری تعمیر و نگهداری از تجهیزات در واحدهای تولیدی

برآورد هزینه های جاری برای تعمیر و نگهداری از خط تولید یکی از الزامات در کارخانه می باشد. به شکلی که برآوردها نشان می دهد چیزی در حدود ۱۵ تا ۷۰ درصد هزینه تولید یک محصول صرف تعمیر و نگهداری از خط تولید آن محصول می شود. البته بررسی ها صورت گرفته در رابطه با روش های جدید در بحث تعمیر و نگهداری از خطوط تولید در کارخانه ها نشان می دهد این میزان می تواند بسیار تغییر نماید.

کاربرد نرم افزار تعمیر و نگهداری یکی از روش های نوین در بحث تعمیر و نگهداری از تجهیزات کارگاه ها و کارخانه ها می باشد که می تواند در کنترل هزینه های جاری در این بحث عملکرد قابل توجهی داشته باشد. یکی از هزینه های تحمیل شده بر کارخانه های صنعتی هزینه های اتلاف قابل پیشگیری می باشد. آمارها نشان می دهد که بخش عظیمی از هزینه های وارده بر واحدهای تولید در بخش عدم نگهداشت صحیح تجهیزات می باشد. سرمایه داران می توانند با استفاده از نرم افزار تعمیر و نگهداری در بحث نگهداری از تجهیزات از میزان این هدر رفت سرمایه بکاهند.

واحد تولیدی
واحد تولیدی

بررسی وظیفه کاربردی نرم افزار تعمیر و نگهداری

نرم افزار تعمیر و نگهداری وظیفه دارد تا با استاندارد سازی داده های حاصل در بحث تجهیزات کارخانه ها مانند سوابق تعمیر تجهیزات و لوازم یدکی مورد استفاده در وسیله به ارائه یک گزارش معنا دار و قابل تحلیل بپردازد. استفاده از این داده ها به ما کمک می نماید تا در مسیر اقدامات اصلاحی درست حرکت نماییم. شما می توانید با استفاده از نرم افزار تعمیر و نگهداری به اطلاعات کاربردی مانند آموزش نگهداری از تجهیزات و ثبت داده های موجود در تجهیز و گزارش خرابی ها بپردازید. در نهایت کاربرد نرم افزار تا حد زیادی می تواند در کاهش خسارت ناشی از خرابی در خطوط تولید بکاهد و بار مالی وارده بر کارخانه را کاهش دهد.