بزرگ‌ترین دانشمند جهان اسلام

بدون اینکه بخواهیم ستایش بیهوده -که امری مرسوم میان ما مردم است- داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم ابوریحان بیرونی بزرگ‌ترین دانشمند جهان اسلام است. این را از فراوانی و تنوع آثارش در ریاضیات، نجوم، پزشکی و شناخت داروهای گیاهی، نباتات و جواهرشناسی می‌توان دریافت. در میان اینها قانون مسعودی در نجوم و کتاب تحقیق ماللهند، دو اثر جاودانه هستند، چنان‌که التفهیم و آثارالباقیه نیز گواه این بزرگی و فرزانگی است.

بدون اینکه بخواهیم ستایش بیهوده -که امری مرسوم میان ما مردم است- داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم ابوریحان بیرونی بزرگ‌ترین دانشمند جهان اسلام است. این را از فراوانی و تنوع آثارش در ریاضیات، نجوم، پزشکی و شناخت داروهای گیاهی، نباتات و جواهرشناسی می‌توان دریافت. در میان اینها قانون مسعودی در نجوم و کتاب تحقیق ماللهند، دو اثر جاودانه هستند، چنان‌که التفهیم و آثارالباقیه نیز گواه این بزرگی و فرزانگی است.