بمب اتمی ایران

بمب اتم به فتوای رهبری حرام است. خب! بله. ولی سخن گفتن در باره آن که حرام نیست! در نوشته های پیش از این اشاره کرده ام که “با تاکیدی که بر حرام بودن تولید سلاح هسته ای داریم بایستی بررسی کرد که این استراتژی تا چه حد می تواند کارآمد باشد. آیا اثر تبلیغاتی آن معکوس نشده است؟

بمب اتم به فتوای رهبری حرام است. خب! بله. ولی سخن گفتن در باره آن که حرام نیست! در نوشته های پیش از این اشاره کرده ام که "با تاکیدی که بر حرام بودن تولید سلاح هسته ای داریم بایستی بررسی کرد که این استراتژی تا چه حد می تواند کارآمد باشد. آیا اثر تبلیغاتی آن معکوس نشده است؟