به امید مطالبه‌گری هیئت‌مدیره جدید

شرایط کنونی نهادهای صنفی با مشکلات متعددی از سوی ساختار قدرت روبه‌رو شده است. در همین یک سال گذشته و پس از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم روند حذف نهادهای مدنی و صنفی سرعت گرفته است.

شرایط کنونی نهادهای صنفی با مشکلات متعددی از سوی ساختار قدرت روبه‌رو شده است. در همین یک سال گذشته و پس از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم روند حذف نهادهای مدنی و صنفی سرعت گرفته است.