بُغض مردم و قصه خرید سیسمونی نوه آقای قالیباف از ترکیه

چرا بُغض مردم در قصه خرید سیسمونی نوه آقای قالیباف از ترکیه ترکید؟

چرا بُغض مردم در قصه خرید سیسمونی نوه آقای قالیباف از ترکیه ترکید؟