بی‌اعتمادی مردم نتیجه رفتارهای دوگانه مسئولان

این روزها بیش از همیشه میان جامعه شناسان و فعالان سیاسی موضوع کاهش اعتماد عمومی در جامعه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد عدم پذیرش اعلام کشته شدن عبدالباقی مالک برج متروپل از سوی مردم آبادان تا جایی که مردم به خیابان بریزند و شعار کشته شدن عبدالباقی دروغ است.

این روزها بیش از همیشه میان جامعه شناسان و فعالان سیاسی موضوع کاهش اعتماد عمومی در جامعه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد عدم پذیرش اعلام کشته شدن عبدالباقی مالک برج متروپل از سوی مردم آبادان تا جایی که مردم به خیابان بریزند و شعار کشته شدن عبدالباقی دروغ است.