بی تدبیری‌ها، ریشه رانش شیب زمین در اتوبان همت تهران

بارها طی ۳۰ سال گذشته عرض کرده ام تهران شهری بسیار آسیب پذیر در رابطه با سوانح بخصوص سوانح طبیعی مثل زلزله، فرو نشست، لغزش، هر از گاهی سیل و سوانح انسان ساز یا حاصله از سوانح طبیعی مثل آتش سوزی و انفجار و غیره است..

بارها طی ۳۰ سال گذشته عرض کرده ام تهران شهری بسیار آسیب پذیر در رابطه با سوانح بخصوص سوانح طبیعی مثل زلزله، فرو نشست، لغزش، هر از گاهی سیل و سوانح انسان ساز یا حاصله از سوانح طبیعی مثل آتش سوزی و انفجار و غیره است..