تجزیه ایران امکان‌پذیر نیست

قوام ایران به عنوان سرزمینی منسجم با جمعیتی یکپارچه از شکل گیری جامعه ای سربر می آورد که علی رغم تنوع های قومی و فرهنگی، کویتی یکپارچه به مثابه یک ملت را بوجود آوردند.

قوام ایران به عنوان سرزمینی منسجم با جمعیتی یکپارچه از شکل گیری جامعه ای سربر می آورد که علی رغم تنوع های قومی و فرهنگی، کویتی یکپارچه به مثابه یک ملت را بوجود آوردند.