تحلیل متفاوت دکتر بهشتی از هدف قیام عاشورا

طی سال‌های اخیر توفیق داشتم دو کتاب “سفر شهادت” و “پیشوای شهیدان” را چند بار مطالعه و استفاده کنم. اولی اثر امام موسی صدر است و دومی اثر برادر بزرگ ایشان، آیةالله العظمی سید رضا صدر.

طی سال‌های اخیر توفیق داشتم دو کتاب "سفر شهادت" و "پیشوای شهیدان" را چند بار مطالعه و استفاده کنم. اولی اثر امام موسی صدر است و دومی اثر برادر بزرگ ایشان، آیةالله العظمی سید رضا صدر.