ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

کتاب «نیم قرن تا ناکامی» نوشته عباس سلیمی نمین دارای ویژگی های متعدد و متفاوتی ست.

کتاب «نیم قرن تا ناکامی» نوشته عباس سلیمی نمین دارای ویژگی های متعدد و متفاوتی ست.