تروئیکای بی اعتبار

با توجه به بیانیه ضد ایرانی تروئیکای اروپا و طرح اتهاماتی علیه ایران، نکات زیر قابل تامل است:

با توجه به بیانیه ضد ایرانی تروئیکای اروپا و طرح اتهاماتی علیه ایران، نکات زیر قابل تامل است: