تصمیم نابهنگام!

این روزها کشور وضع خوبی ندارد. اغتشاش با اعتراض مخلوط، و احساسات با عقلانیت در هم شده و تفکیک آن دشوار است. در باره معاندان و دشمنان قسم خورده کشور این حکایت سعدی گلستان باب اول حکایت چهارم خواندنی است.

این روزها کشور وضع خوبی ندارد. اغتشاش با اعتراض مخلوط، و احساسات با عقلانیت در هم شده و تفکیک آن دشوار است. در باره معاندان و دشمنان قسم خورده کشور این حکایت سعدی گلستان باب اول حکایت چهارم خواندنی است.