تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر با سنگ محک غربی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست فوق العاده درباره جنگ اوکراین، به درخواست آمریکا و متحدانش، عضویت روسیه را در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست فوق العاده درباره جنگ اوکراین، به درخواست آمریکا و متحدانش، عضویت روسیه را در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق کرد.