تغییرات بنیادین راهکار برون‌رفت از اقتصاد مومیایی کشور

به گزارش خبرآنلاین، حمید ابوطالبی در رشته توئیتی نوشت:
ایرانِ امروز و مصرکهن اشتراکات ویژه‌ای دارند؛ بخصوص دررابطه با اَهرام. در مصر کهن، برای قطع ارتباط فراعنه‌ی مومیایی با جهانِ بیرون، آنان را در درون اهرامی که راه به خارج نداشت محصور مینمودند؛همانگونه که امروز هم دولت ایران، کشور و اقتصاد مومیایی آن را در درون اینگونه اهرام دفن نموده است.
چراکه همانند فراعنه‌ی مصر، پیکرِ اقتصاد ایرانِ امروز را برای قطع ارتباط با جهانِ خارج از یکسو، و علم و دانایی و تخصصِ داخلی ازسوی دیگر، مومیایی نموده و در هرمی استوار بر چهار مثلث محصور کرده‌اند: مثلث فقر؛ مثلث عدم توانایی تولید؛ مثلث فرار سرمایه؛ ومثلث ناکارآمدی‌ استراتژیک.
مثلث فقر، استوار برسه ضلع است: بیکاری و فقدان اشتغال؛ مولدنبودنِ دانش وتوانایی (فسادسیستمی)؛ عدم توازنِ هزینه زندگی با درآمد؛ مثلث ناکامی ‌وشکستِ تولید، مبتنی برسه ضلع: گرانیِ کالاها ‌و مواداولیه؛ عدم محوریت بازار با تولیدِ اجباری و بدون صرفه ‌وسود؛ عقب ماندگی تکنولوژیک و دانایی.
مثلث فرارِ سرمایه، استوار بر سه ضلع می‌باشد: مذمومِ عقل و مکروهِ شرع خواندنِ دارایی وثروت؛ بی ث..

به گزارش خبرآنلاین، حمید ابوطالبی در رشته توئیتی نوشت:

ایرانِ امروز و مصرکهن اشتراکات ویژه‌ای دارند؛ بخصوص دررابطه با اَهرام. در مصر کهن، برای قطع ارتباط فراعنه‌ی مومیایی با جهانِ بیرون، آنان را در درون اهرامی که راه به خارج نداشت محصور مینمودند؛همانگونه که امروز هم دولت ایران، کشور و اقتصاد مومیایی آن را در درون اینگونه اهرام دفن نموده است.

چراکه همانند فراعنه‌ی مصر، پیکرِ اقتصاد ایرانِ امروز را برای قطع ارتباط با جهانِ خارج از یکسو، و علم و دانایی و تخصصِ داخلی ازسوی دیگر، مومیایی نموده و در هرمی استوار بر چهار مثلث محصور کرده‌اند: مثلث فقر؛ مثلث عدم توانایی تولید؛ مثلث فرار سرمایه؛ ومثلث ناکارآمدی‌ استراتژیک.

مثلث فقر، استوار برسه ضلع است: بیکاری و فقدان اشتغال؛ مولدنبودنِ دانش وتوانایی (فسادسیستمی)؛ عدم توازنِ هزینه زندگی با درآمد؛ مثلث ناکامی ‌وشکستِ تولید، مبتنی برسه ضلع: گرانیِ کالاها ‌و مواداولیه؛ عدم محوریت بازار با تولیدِ اجباری و بدون صرفه ‌وسود؛ عقب ماندگی تکنولوژیک و دانایی.

مثلث فرارِ سرمایه، استوار بر سه ضلع می‌باشد: مذمومِ عقل و مکروهِ شرع خواندنِ دارایی وثروت؛ بی ثباتی وعدم حاکمیتِ قوانین و مقررات؛ بحران در امنیت و ریسک سرمایه؛

مثلث ناکارآمدیِ استراتژیکِ اقتصادی هم مبتنی بر سه ضلع است: اقتصادِ بسته و مومیایی شده و قطع رابطه‌ی کشور با جهانِ آزادِ اقتصاد و تکنولوژی؛ تداوم تحریم‌های کمرشکن و افزایش آن، توأم با محاصره‌ی اقتصادی؛ مدیریت سیاسیِ روابط بازار اقتصادی داخلی و خارجی؛

پیکرمومیایی، هرم، و شرایطی که: اقتصادایران در درون حصارها و تونل‌های تودرتوی آن، به جهت: فقدانِ دانایی و تواناییِ دولت؛ عدم وجود برنامه‌ی یکپارچه، و جایگزینی مدیریت تخصصی با مدیریت سیاسی؛ و وابستگیِ دولتیان به تعهدات سیاسی بیرون از دولت؛ با فروپاشی، دست ‌و پنجه نرم می‌کند؛

در این شرایط، و در درون هرم رهاشده دربرهوتِ ناکارآمدی، چنانچه دولت، تغییراتِ بنیادین نکند و به فهم علمیِ روشنی از دانش اقتصاد برای شکستن مومیایی‌ها و حصارهای اقتصاد ایران دست نیابد، اقتصادِ مومیایی گردیده‌ی کشور، همچون فراعنه‌ی مصر، هرگز امکان خروج ازاین هرمِ فروپاشی را نخواهد داشت.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.