تفاوت سوختگی‌های دهه شصتی‌ها با بقیه!

کلاس دوم راهنمایی مامورین کلاس به آقای ناظم خبر داده بودند که ای دل غافل چه نشسته ای که فلانی با خودش نوار کاست به همراه دارد و هر لحظه امکان این هست تا دانش آموزان کلاس به راه کج رهنمون شوند.

کلاس دوم راهنمایی مامورین کلاس به آقای ناظم خبر داده بودند که ای دل غافل چه نشسته ای که فلانی با خودش نوار کاست به همراه دارد و هر لحظه امکان این هست تا دانش آموزان کلاس به راه کج رهنمون شوند.