تفسیرها و تصورهای غلط درباره قیام امام حسین(ع)

تشریح انگیزه های واقعه عاشورا، در حقیقت مبین مبانی فکری این اقدام الهی توسط امام حسین(ع) است این نوشتار کوتاه به تبیین و ارزیابی چند تفسیر بعضا متخالف از علل این قیام عاشورایی می پردازد.

تشریح انگیزه های واقعه عاشورا، در حقیقت مبین مبانی فکری این اقدام الهی توسط امام حسین(ع) است این نوشتار کوتاه به تبیین و ارزیابی چند تفسیر بعضا متخالف از علل این قیام عاشورایی می پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.