تفسیر مارکسیستی از نهج‌البلاغه!

خطبه‌های نهج‌البلاغه مقاصد سیاسی دارند و از زبان مقام رسمی حکومت ارائه می گردد. مخاطب خطبه مردم هستند و معمولا در حوزه عمومی ایراد می گردد. خطبه گاهی هم با احساسات و هیجان و هم با عقل و منطق شنوندگان سروکار دارد.

خطبه‌های نهج‌البلاغه مقاصد سیاسی دارند و از زبان مقام رسمی حکومت ارائه می گردد. مخاطب خطبه مردم هستند و معمولا در حوزه عمومی ایراد می گردد. خطبه گاهی هم با احساسات و هیجان و هم با عقل و منطق شنوندگان سروکار دارد.