تلاش اسرائیل برای فردای برجام

در طول بیش از هفتاد سال از عمر دولت اسرائیل شاهد بوده ایم که اسرائیل با چالش‌های راهبردی و امنیتی گوناگونی مواجه بوده است.

در طول بیش از هفتاد سال از عمر دولت اسرائیل شاهد بوده ایم که اسرائیل با چالش‌های راهبردی و امنیتی گوناگونی مواجه بوده است.