تندروها، تجاوز به اوکراین و مغلطه تبعیض نژادی

چقدر تاسف آور است کسانی که امروز در دفاع از مردم اوکراین این چنین یقه چاک کرده و تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم می کنند، در برابر تجاوز غربی ها به عراق، سوریه، فلسطین، یمن، افغانستان مهر سکوت بر لب زده بودند و ویرانی و مصیبت هایی را که بر سر مردمان آنکشورها رفته و میرود را ندیدند و نمی بینند.
چقدر شرم آور است که مدعیان دفاع از حقوق بشر چشمان شان را بر روی جنایات سعودی ها در یمن بسته بودند. موهای اوکراینی ها بلوند، رنگ چشمانشان آبی و سفید پوست و اروپایی هستند. بنابراین نباید بانها ظلم شود. اما مردمانی که چشمان شان آبی نیست و پوست شان تیره است و تازه اروپایی هم نیستند، اگر مورد ظلم و ستم قرار بگیرند خیلی اشکالی ندارد”.
اینها مطالبی است که حکومتی ها به منتقدین روسیه نسبت میدهند.که خلاصه اش این است که “شما در مقابل تجاوزات غربیها لال هستید.یک کلام در دفاع از قربانیان تجاوزات آمریکاییها و غربیها، از یمنی ها،سوریها و عراقیها چیزی نمی گویید، اما اوکراینی ها چون سفید پوست هستند و اروپایی، رگ حقوق بشرتان متورم شده و از آنان بدفاع برخاسته اید”.
این ادبیات مغالطه هایی بیش نیستند.اولا ذات مناق..

چقدر تاسف آور است کسانی که امروز در دفاع از مردم اوکراین این چنین یقه چاک کرده و تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم می کنند، در برابر تجاوز غربی ها به عراق، سوریه، فلسطین، یمن، افغانستان مهر سکوت بر لب زده بودند و ویرانی و مصیبت هایی را که بر سر مردمان آنکشورها رفته و میرود را ندیدند و نمی بینند.

چقدر شرم آور است که مدعیان دفاع از حقوق بشر چشمان شان را بر روی جنایات سعودی ها در یمن بسته بودند. موهای اوکراینی ها بلوند، رنگ چشمانشان آبی و سفید پوست و اروپایی هستند. بنابراین نباید بانها ظلم شود. اما مردمانی که چشمان شان آبی نیست و پوست شان تیره است و تازه اروپایی هم نیستند، اگر مورد ظلم و ستم قرار بگیرند خیلی اشکالی ندارد".

اینها مطالبی است که حکومتی ها به منتقدین روسیه نسبت میدهند.که خلاصه اش این است که "شما در مقابل تجاوزات غربیها لال هستید.یک کلام در دفاع از قربانیان تجاوزات آمریکاییها و غربیها، از یمنی ها،سوریها و عراقیها چیزی نمی گویید، اما اوکراینی ها چون سفید پوست هستند و اروپایی، رگ حقوق بشرتان متورم شده و از آنان بدفاع برخاسته اید".

این ادبیات مغالطه هایی بیش نیستند.اولا ذات مناقشات در کشورهای خاورمیانه بشرحی که خواهیم دید با آنچه که در اوکراین اتفاق افتاده بسیار متفاوت هستند. اما فرض بگیریم که آنچه تندروها و انقلابیون میگویند درست باشد و آنچه امروز در اوکراین شاهدش هستیم مشابه حوادث عراق، سوریه یا یمن است.
بگذارید یک فرض دیگر هم به مدعیات تندروها بیافزاییم : وقتی آمریکاییها به کشورهای مسلمان حمله کردند، من و امثال من که امروز این همه از روسیه انتقاد میکنیم، سکوت کرده بودیم.
حتی با این دو فرض که هیچکدام شان هم درست نیستند، آیا چون آمریکایی ها به عراق یا یمن حمله کردند، پس روسیه هم حق دارد به اوکراین حمله کند؟ یعنی قانون جنگل حکمفرماست و هر کشور قدرتمندی حق دارد هرگونه خواست در عرصه بین الملل رفتار نماید؟