تهدید هستیِ جامعه

به راستی چقدر این مسأله را پیچیده یافتم و تأسف‌بار آنکه چقدر در جامعۀ ما مسائل پیچیده به ناحق در یک کلمه خلاصه می‌شوند(خیانت) و در نتیجه از نظر عده‌ای ساده به نظر می‌رسند.
در راستای همین مرورها به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی برخوردم:
«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است»(ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی).
از خودم پرسیدم این همه تحقیق و پژوهش جامعه‌شناسان، متخصصان علوم اجتماعی و علوم تربیتی درباره پدیده خیانت، این همه گروه و متخصص علوم اجتماعی و علوم تربیتی در دانشگاه‌های کشور، به راستی چقدر توانسته‌اند بر نظر فقیهان ارجمند تأثیر بگذارند و نشان بدهند که خیانت در جوامع معاصر، بسیار بسیار پیچیده‌تر از آن است که در این ماده می‌بینیم. و به عنوان یک انسان، وقتی می‌بینم که به آدم‌های معمولی جامعه اجازه داده می‌شود تا خودشان رأسا و بدون هیچ گفتگویی تشخیص دهند و به قتل برسانند دلم به درد می‌آید..

به راستی چقدر این مسأله را پیچیده یافتم و تأسف‌بار آنکه چقدر در جامعۀ ما مسائل پیچیده به ناحق در یک کلمه خلاصه می‌شوند(خیانت) و در نتیجه از نظر عده‌ای ساده به نظر می‌رسند.

در راستای همین مرورها به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی برخوردم:
«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است»(ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی).

از خودم پرسیدم این همه تحقیق و پژوهش جامعه‌شناسان، متخصصان علوم اجتماعی و علوم تربیتی درباره پدیده خیانت، این همه گروه و متخصص علوم اجتماعی و علوم تربیتی در دانشگاه‌های کشور، به راستی چقدر توانسته‌اند بر نظر فقیهان ارجمند تأثیر بگذارند و نشان بدهند که خیانت در جوامع معاصر، بسیار بسیار پیچیده‌تر از آن است که در این ماده می‌بینیم. و به عنوان یک انسان، وقتی می‌بینم که به آدم‌های معمولی جامعه اجازه داده می‌شود تا خودشان رأسا و بدون هیچ گفتگویی تشخیص دهند و به قتل برسانند دلم به درد می‌آید و اندوه و هراس سراسر وجودم را فرا می‌گیرد.

فقیهان گرامی. به عنوان یک پژوهشگر مسائل اجتماعی می‌گویم. موضوع خیانت حداقل طبق یافته‌های جامعه‌شناختی بسیار بسیار پیچیده است و جان انسان‌ها ارزشی غیرقابل چشم‌پوشی. این چنین موادی پیامدهای اجتماعی ناگواری دربردارد که هستی کلی جامعه را تهدید می‌کند. ما نیازمند گفت وگوی بیشتر درباره مسائل امروز جامعه‌مان هستیم.

* جامعه‌شناس