توانایی برگزاری یک وبینار را ندارید چطور می‌خواهید بر فوتبال حکومت کنید؟

برگزاری وبینار با روسای هیات های استانی آن هم در آستانه برگزاری جلسه تعیین کننده هیات رییسه برای عزل عزیزی خادم.همه چیز یکدفعه اتفاق افتاده و رییس فدراسیون که پایه های صندلی اش لرزان شده یادش افتاده که هیات های استانی هم هستند و باید در روز پدر نقش یک بزرگتر را برای آنها بازی کند و برای دقایقی با آنها گپ بزند.فکر بد نمی کنیم و روی این خط حرکت می کنیم که این جلسه وبیناری هیچ ارتباطی با جلسه روز ۵ شنبه ندارد و آقای رییس این روز مبارک را مغتنم شمرده تا مسئولیت یک سال قبل خودش برای نظارت بر این هیات ها را یکدفعه جمع و جور کند!
این ها را می ریزیم دور؛آقایانی که حتی توانایی برگزاری یک وبینار را ندارید!چطور می خواهید برای فوتبال ایران که یکی از مهمترین رشته های ورزشی است رسم الخط تعیین کنید و اهدافی که براش ترسیم شده را پیش ببرید؟اگر سیاست هایی که دارید(در این یک سال چیزی مشاهده نشده است)مثل وبینار برگزار کردن تان است که باید فاتحه این فوتبال را خواند.
قطع و وصل شدن بیش از اندازه صدا،گیر کردن تصاویر و هرج و مرج در این وبینار(مدارک این وبینار در اختیار خبرآنلاین هست)نشان از یک بی برنامگی محض..

برگزاری وبینار با روسای هیات های استانی آن هم در آستانه برگزاری جلسه تعیین کننده هیات رییسه برای عزل عزیزی خادم.همه چیز یکدفعه اتفاق افتاده و رییس فدراسیون که پایه های صندلی اش لرزان شده یادش افتاده که هیات های استانی هم هستند و باید در روز پدر نقش یک بزرگتر را برای آنها بازی کند و برای دقایقی با آنها گپ بزند.فکر بد نمی کنیم و روی این خط حرکت می کنیم که این جلسه وبیناری هیچ ارتباطی با جلسه روز ۵ شنبه ندارد و آقای رییس این روز مبارک را مغتنم شمرده تا مسئولیت یک سال قبل خودش برای نظارت بر این هیات ها را یکدفعه جمع و جور کند!

این ها را می ریزیم دور؛آقایانی که حتی توانایی برگزاری یک وبینار را ندارید!چطور می خواهید برای فوتبال ایران که یکی از مهمترین رشته های ورزشی است رسم الخط تعیین کنید و اهدافی که براش ترسیم شده را پیش ببرید؟اگر سیاست هایی که دارید(در این یک سال چیزی مشاهده نشده است)مثل وبینار برگزار کردن تان است که باید فاتحه این فوتبال را خواند.

قطع و وصل شدن بیش از اندازه صدا،گیر کردن تصاویر و هرج و مرج در این وبینار(مدارک این وبینار در اختیار خبرآنلاین هست)نشان از یک بی برنامگی محض دارد.کاش قبل از برگزاری این وبینار با متخصص ها و آنهایی که در این مدت وبینارهای مختلف را برگزار کرده اند مشورت می کردید تا اینقدر هراسان و سراسیمه نباشید.باور کنید اتفاقی نیفتاده و هیات رییس به یک وظیفه رسمی و قانونی خودش عمل کرده که شما دوستان را تا این اندازه آشفته کرده است.اگر کار خاصی نکرده اید و اگر نگرانی خاصی ندارید خب اجازه بدهید جلسه هیات رییسه برگزار شود و آنها هر ابهامی که دارند را از شما بپرسند.این سراسیمگی اجازه نمی دهد تا من خبرنگار به عنوان کسی که نماینده افکار عمومی در رسانه خودم هستم فکرهای خوبی را داشته باشم.راستی اگر برگزاری وبینار را به "خوبان عالم"می سپردید قطعا نتیجه بهتری می گرفتید.به هر حال سیم آنها وصل است و حداقل شاهد این همه قطع و وصل در وبینارتان نمی بودیم!

۲۵۱ ۲۵۱