تپه اشرف چگونه می‌تواند زاینده‌رود را تا ابد جاری کند؟

اصفهان در مضیقه آب است؛ میزان این نقصان اینک به بیش از دوازده میلیارد و دویست‌میلیون مترمکعب رسیده و هر سال بیش از سیصدمیلیون متر مکعب بر آن افزوده می‌شود.

اصفهان در مضیقه آب است؛ میزان این نقصان اینک به بیش از دوازده میلیارد و دویست‌میلیون مترمکعب رسیده و هر سال بیش از سیصدمیلیون متر مکعب بر آن افزوده می‌شود.