جنگ اوکراین و چشم ایران

کاش جنگ نمی‌شد، کاش! در این میان چیزی که سیاستمداران به آن فکر نمی‌کنند مسائل انسانی و وضعیت مردم است. روسیه با ترفند و دروغ و توسل به زور می‌خواهد ابرقدرت دنیا بماند.
آمریکا و غرب نگران بازار انرژی خود هستند و کاری برای آنها نمی‌کند. ایران چشم به بازار جایگزین نفت و گاز دارد و به خاطر پشتوانه ارتباط با روس‌ها خیلی خوب باشند، بی‌طرف بماند.
سیاست بی‌وجدان است. همه کشورها در حال بررسی منافع خود هستند.
مردم اکراین تنهاتر از آن هستند که امیدی به پشتوانه‌های غربی خود داشته باشند. اروپا و آمریکا و دبیر کل سازمان ملل حداکثر کاری که بکنند، این است که پشت سر پاپ برای اوکراینی‌ها دعا بخوانند.
پوتین با فریب دنیا این فرضیه را که در دنیای فعلی لشگرکشی و اشغال سرزمین‌ها بی معنا شده است باطل کرد. به همان شعار نه شرقی و نه غربی برگردیم.

کاش جنگ نمی‌شد، کاش! در این میان چیزی که سیاستمداران به آن فکر نمی‌کنند مسائل انسانی و وضعیت مردم است. روسیه با ترفند و دروغ و توسل به زور می‌خواهد ابرقدرت دنیا بماند.
آمریکا و غرب نگران بازار انرژی خود هستند و کاری برای آنها نمی‌کند. ایران چشم به بازار جایگزین نفت و گاز دارد و به خاطر پشتوانه ارتباط با روس‌ها خیلی خوب باشند، بی‌طرف بماند.
سیاست بی‌وجدان است. همه کشورها در حال بررسی منافع خود هستند.
مردم اکراین تنهاتر از آن هستند که امیدی به پشتوانه‌های غربی خود داشته باشند. اروپا و آمریکا و دبیر کل سازمان ملل حداکثر کاری که بکنند، این است که پشت سر پاپ برای اوکراینی‌ها دعا بخوانند.
پوتین با فریب دنیا این فرضیه را که در دنیای فعلی لشگرکشی و اشغال سرزمین‌ها بی معنا شده است باطل کرد. به همان شعار نه شرقی و نه غربی برگردیم.