جهان را خلیفه‌ای و سلطان

سلام بر تو امیر عمارت ایمان
سلام بر تو، جهان را یگانه ای سلطان
تو تکیه گاه خلایق به سختی و شادی
تو ملجایی و پناهی به مردم ایران
تویی شمس شموس و تویی رضا به حق
تویی عالم آل محمد و قرآن
تو مظهر برکاتی، تو رمز و راز حیاتی
تو مهربان به خلایق، اسیر یا که غریبان
تولد تو مبارک، آیا بزرگ مرد سیادت
به یمن مقدم خود ما پذیر به مهمان
اگر که هجمه کنند بر تو و کرامت تو
ببخشمان که فزون گشته رشته طغیان
ولیک می برند عرض خود و فزون کنند به زحمت
چه باک عرصه سیمرغ، مگس کند چو جولان
“رضا” گرچه امیدش به لطف حضرت باری است
ولی تو باش ورا هم یکی ز جمع شفیعان

سلام بر تو امیر عمارت ایمان
سلام بر تو، جهان را یگانه ای سلطان

تو تکیه گاه خلایق به سختی و شادی
تو ملجایی و پناهی به مردم ایران

تویی شمس شموس و تویی رضا به حق
تویی عالم آل محمد و قرآن

تو مظهر برکاتی، تو رمز و راز حیاتی
تو مهربان به خلایق، اسیر یا که غریبان

تولد تو مبارک، آیا بزرگ مرد سیادت
به یمن مقدم خود ما پذیر به مهمان

اگر که هجمه کنند بر تو و کرامت تو
ببخشمان که فزون گشته رشته طغیان
ولیک می برند عرض خود و فزون کنند به زحمت
چه باک عرصه سیمرغ، مگس کند چو جولان

"رضا" گرچه امیدش به لطف حضرت باری است
ولی تو باش ورا هم یکی ز جمع شفیعان