حاج ناصر ثروت پدر زنش را بالاکشید و به کانادا فرارکرد

یکی از چالش های خانواده هایی که در قالب شراکت به فعالیت تجاری مشغول هستند، مواجهه با حالتی است که کل ثروت خانواده به جهت اعتماد ویا به هر دلیل دیگری دراختیار و یا به نام یکی از اعضاء خانواده شده و آن عضو مثلا معتمد مدعی مالکیت کل مال و اموال خانواده شده …

یکی از چالش های خانواده هایی که در قالب شراکت به فعالیت تجاری مشغول هستند، مواجهه با حالتی است که کل ثروت خانواده به جهت اعتماد ویا به هر دلیل دیگری دراختیار و یا به نام یکی از اعضاء خانواده شده و آن عضو مثلا معتمد مدعی مالکیت کل مال و اموال خانواده شده …