حذف تدریجی زندگی نتیجه وضعیت اقتصادی

تورم و از هم گسیختگی اقتصادی، زندگی‌ عمومی را لاغرتر و انسان‌ها را رنجورتر می‌کند. این کاهش کیفیت زندگی اقتصادی نتایج و تاثیراتی را در بر دارد.

تورم و از هم گسیختگی اقتصادی، زندگی‌ عمومی را لاغرتر و انسان‌ها را رنجورتر می‌کند. این کاهش کیفیت زندگی اقتصادی نتایج و تاثیراتی را در بر دارد.