حرمت‌گذاری به جانبازان جنگ

حرمت گذاری به جانبازانی که در جنگ تحمیلی بخشی از وجود خود را تقدیم دفاع از سرزمین کردند، بسیار مهم است. یک سال و دوسال نیست. بیش از سی سال است که با رنج و مشکل زندگی می کنند.
بر دستان تک تک آنها باید بوسه زد. برای خانواده آنان که پرستاری این عزیزان را بر عهده دارند باید سر تعظیم فرود آورد. خدا به همه جانبازان شفا و به خانواده‌های آنان صبر عنایت کند.
جانبازان جنگ تحمیلی سرمایه های ملی هستند.

حرمت گذاری به جانبازانی که در جنگ تحمیلی بخشی از وجود خود را تقدیم دفاع از سرزمین کردند، بسیار مهم است. یک سال و دوسال نیست. بیش از سی سال است که با رنج و مشکل زندگی می کنند.
بر دستان تک تک آنها باید بوسه زد. برای خانواده آنان که پرستاری این عزیزان را بر عهده دارند باید سر تعظیم فرود آورد. خدا به همه جانبازان شفا و به خانواده‌های آنان صبر عنایت کند.
جانبازان جنگ تحمیلی سرمایه های ملی هستند.