خالق خلّاق بخارا

قفل شدن موتورهای جستجو و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی سببی شد تا به سیاق زمان ماضی راهی کیوسک مطبوعاتی محله شوم.

قفل شدن موتورهای جستجو و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی سببی شد تا به سیاق زمان ماضی راهی کیوسک مطبوعاتی محله شوم.